Algemene voorwaarden

Trudy van der Jagt
Psycholoog NIP / hypnotherapeut

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut Trudy van der Jagt van Het Leven Leven en de cliënt/cliënten.

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt u op digitale wijze aangeboden om te accorderen in mijn digitale boekhoudprogramma.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig:
a) De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut-cliënt.
b) De behandeling heeft betrekking op de door cliënt gestelde hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
– De therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
– De cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te willen;
– De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessie meer te zullen geven, omdat;
* de cliënt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit de behandelingsovereenkomst houdt;
* de cliënt zich niet aan de afspraken houdt die gemaakt zijn gedurende de sessies tussen cliënt en therapeut;
* de therapeut van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden.
Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie is afgesproken voor een termijn van langer dan 3 maanden, na de laatstgehouden sessie. Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per uur afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt ontvangt digitaal een factuur en betaalt deze binnen twee weken, tenzij anders is overeengekomen.

6. Indien een cliënt verhinderd is dient een afgesproken sessie 24 uur van tevoren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

7. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van € 0,25 per pagina wordt (een deel) van het dossier op verzoek van de cliënt gekopieerd.

8. De therapeut houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen, andere therapeuten) overhandigd en medegedeeld.

9. Indien de cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Er zal door de therapeut een inschatting gemaakt worden van het aantal uren dat benodigd is voor deze rapportage en dit wordt vooraf medegedeeld.

10. De cliënt gedraagt zich als een gast, hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt zullen op de cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

13. Trudy van der Jagt, therapeute van praktijk Het Leven Leven, is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

14. Trudy van der Jagt, therapeute van praktijk Het Leven Leven, is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt(en)door parkeren op of het betreden van het terrein behorende bij de Riethil 9 te Oud-Beijerland, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Scroll naar boven